English version / Česká verze je níže

Terms of service

Please read this carefully.

By registering for the event, participants confirm they have read all the information regarding passes, prices and other relevant issues at the Green Hill Swing festival website (www.ghsf.cz) and all the information provided by them is true.

General

All participants will get a wristband according to their pass and level. You will have to wear this wristband at all times. The wristband is your entrance for classes and parties.

You are not allowed to bring your own food or drinks to the party venue, which is providing a fully functioning bar with drinks and snacks.

Organizers do not take any responsibility for the participant’s valuables or physical injuries. Please be careful at all times, for yourself, for others and for your belongings.

Please wear only appropriate indoor shoes at the classes and party venues.

Participants are not allowed to record or take photos during the classes, unless the instructors permit it.

If necessary, Green Hill Swing festival organizers reserve rights to amend the event schedule, teachers or other.

Ethics Policy

Organizers will not tolerate any forms of harassment, which can include offensive verbal comments, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of dance workshops or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention, any forms of rasism or discrimination according to gender, sexual orientation, nor religion, or nationality.
Anyone engaging in this type of behavior will be warned and/or excluded from the Festival without any refund, at the organizers’ discretion.
We encourage anyone who has experienced or witnessed intimidating or inappropriate behavior to tell Green Hill Swing festival organizer or staff. We are available for you and your concerns.

Participants are expected to support the festival’s friendly and safe atmosphere by polite and respectful behavior towards the other students and teachers and adhering to the hygienic habits, especially in case of shag (using the antiperspirant and towels, changing the sufficient number of T-shirts, having the fresh breath and clean hands, etc.).

Cancellation Policy

If the participant decides to cancel the registration, the part of the price to be refunded depends on the date of cancellation:

 • For cancellations before August 1st, 60 % of the pass cost will be refunded.
 • For cancellation after August 1st and before August 21st, 30 % of the pass cost will be refunded.
 • For cancellations after August 21st, no refunds can be granted. In case of serious issues (e.g. health), the refunds will be assessed individually.

For any requested refund, there is an additional 5% administration fee from the ticket price.

The passes are transferable. In the case you won’t be able to join the festival after purchasing your pass, please contact us and we recommend you to try and sell your pass:

 • If you registered as a follower, you can sell your pass ONLY to another follower.
 • If you registered as a leader, you can sell your pass ONLY to another leader.
 • The passes can’t be transferred to the next year's festival.
 • If you sell your pass, let the organizers know asap.

Green Hill Swing festival organizers reserve the right to cancel the event at any given time. In this case we will pay 100 % reimbursement.

In case the registration has to be canceled due to applicable legal restrictions (eg. during pandemic situation, war, etc.):

 • If a participant is not allowed to enter due to official restrictions, we offer a 75% refund or a transfer of a festival ticket to another edition. Email us and request your refund with proof of the changed measures and legal information.
 • If organizers have to cancel the event, we will refund 75% of the ticket price or allow a transfer of the festival ticket to another edition.

English version / Česká verze je níže

Data Privacy

We care about your personal data protection. We use the data given by you only for the organization of the festival. We have received the data directly from you through the registration system. We keep your data only for a certain time specified by law and will delete it immediately if you ask us to do so. This data can be accessed by Pojďme dělat město, z.s., their assigned employees and external provider of the registration system. The data are maneged by the registration manager, organizer and directors of the association. Your data is not given to any other subject. Organizers collect this data: Registration to the festival – name and surname and e-mail address. If you have any questions or wish to delete your personal data from our database, please contact us at info@swinguzdar.cz.

A participant may appear in photos or videos made by the organizer or representative. The organizer can use these media for any purpose related to Green Hill Swing festival or other artistic purposes of any form. Participants agree that these media are the sole property of the organizer. If you do not wish to be photographed please contact us at info@swinguzdar.cz.

Czech version / Česká verze

Obchodní podmínky

Prosíme čtěte pečlivě!

Registrací na akci účastníci potvrzují, že se seznámili se všemi informacemi týkajícími se vstupenek, cen a dalších relevantních záležitostí na webových stránkách festivalu Swing pod Zelenou horou (www.spzh.cz) a že všechny jimi uvedené informace jsou pravdivé.

Obecné

Všichni účastníci obdrží náramek podle zakoupené vstupenky a taneční úrovně. Tento náramek budete muset nosit po celou dobu. Náramek je vaším vstupem na lekce a tančírny.

Na místo konání tančíren, kde je k dispozici plně funkční bar s nápoji a občerstvením, si nesmíte přinést vlastní jídlo ani nápoje.

Organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za cennosti účastníků ani za jejich fyzická zranění. Buďte prosím za všech okolností opatrní, a to jak na sebe, tak na ostatní a na své věci.

Na lekce a na místech konání tančíren noste prosím pouze vhodnou vnitřní obuv.

Účastníci nesmí během lekcí nahrávat ani fotografovat, pokud to instruktoři nepovolí.

Organizátoři festivalu Green Hill Swing si vyhrazují právo v případě potřeby změnit program akce, učitele a další.

Etické záležitosti

Organizátoři nebudou tolerovat žádné formy obtěžování, které mohou zahrnovat urážlivé slovní komentáře, sexuální obrázky ve veřejném prostoru, úmyslné zastrašování, pronásledování, sledování, obtěžující fotografování nebo nahrávání, trvalé narušování tanečních workshopů nebo jiných akcí, nevhodný fyzický kontakt a nežádoucí sexuální pozornost, jakékoli formy rasismu nebo diskriminace podle pohlaví, sexuální orientace, náboženství nebo národnosti.
Každý, kdo se dopustí tohoto typu chování, bude varován a/nebo vyloučen z festivalu bez náhrady, a to podle uvážení organizátorů.
Vyzýváme každého, kdo zažil nebo byl svědkem zastrašujícího nebo nevhodného chování, aby to sdělil organizátorům nebo zaměstnancům festivalu Swing pod Zelenou horou. Jsme vám k dispozici.

Od účastníků se očekává, že podpoří přátelskou a bezpečnou atmosféru festivalu slušným a uctivým chováním k ostatním účastníkům a učitelům a dodržováním hygienických návyků, zejména v případě tance Shag (používáním antiperspirantu a ručníků, výměna dostatečného počtu triček, svěží dech a čisté ruce atd.).

Storno podmínky

Pokud se účastník rozhodne registraci zrušit, část ceny, která mu bude vrácena, závisí na datu zrušení registrace:

 • V případě zrušení rezervace před 1. srpnem bude vráceno 60 % ceny nákupu.
 • Při zrušení rezervace po 1. srpnu a před 21. srpnem vám bude vráceno 30 % ceny nákupu.
 • V případě zrušení rezervace po 21. srpnu nelze uhrazené peníze vrátit. V případě závažných důvodů (např. zdravotních) budou náhrady posuzovány individuálně.

Za jakékoli požadované vrácení peněz je účtován dodatečný administrativní poplatek ve výši 5 % z ceny nákupu.

Zakoupené rezervace jsou přenosné. V případě, že se po zakoupení vstupenek nebudete moci festivalu zúčastnit, kontaktujte nás a doporučujeme vám pokusit se vstupenku prodat:

 • Pokud jste se zaregistrovali jako "follower", můžete svůj průkaz prodat POUZE jinému "followerovi".
 • Pokud jste se zaregistrovali jako "leader", můžete svůj průkaz prodat POUZE jinému "leaderovi".
 • Vstupenky a další nákupy nelze převést na další ročník festivalu.
 • Pokud svou vstupenku prodáte, dejte o tom co nejdříve vědět organizátorům.

Pořadatelé festivalu Swing pod Zelenou horou si vyhrazují právo akci kdykoli zrušit. V takovém případě uhradíme 100 % ceny vašich rezervací zpět.

V případě, že registrace musí být zrušena z důvodu platných právních omezení (např. během pandemie, války apod.):

 • Pokud účastníkovi není umožněn vstup na festival z důvodu úředních omezení, nabízíme vrácení 75 % vstupného nebo převod vstupenky na jiný ročník. Pošlete nám e-mail a požádejte o vrácení peněz s dokladem o příslučných opatřeních a právními informacemi.
 • Pokud organizátoři budou muset akci zrušit, vrátíme vám 75 % ceny vstupenky nebo umožníme převod vstupenky na jiný ročník festivalu.

Ochrana osobních údajů

Záleží nám na ochraně vašich osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje používáme pouze pro účely organizace festivalu. Údaje jsme získali přímo od vás prostřednictvím registračního systému. Vaše údaje uchováváme pouze po určitou dobu stanovenou zákonem a na vaši žádost je neprodleně vymažeme. K těmto údajům mají přístup Pojďme dělat město, z.s., jimi pověření zaměstnanci a externí poskytovatel registračního systému. Údaje spravují organizátoři a vedení spolku. Vaše údaje nejsou poskytovány žádnému jinému subjektu. Shromažďujeme následující informace: Registrace na festival - jméno a příjmení a e-mailová adresa. V případě jakýchkoli dotazů nebo přání vymazat své osobní údaje z naší databáze nás prosím kontaktujte na info@swinguzdar.cz.

Účastník se může objevit na fotografiích nebo videích pořízených organizátorem nebo jeho zástupcem. Pořadatel může tato média použít k jakýmkoli účelům souvisejícím s festivalem Swing pod Zelenou horou nebo k jiným uměleckým účelům jakékoli formy. Účastníci souhlasí s tím, že tato média jsou výhradním vlastnictvím pořadatele. Pokud si nepřejete být fotografováni, kontaktujte nás prosím na info@swinguzdar.cz.

Pořádá

Pojďme dělat město, z.s.

Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ 06696058

Další informace

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Za podpory

město Žďár nad Sázavou